Missie en visie

De missie en visie van de onderscheiden scholen is opgevraagd en alle directeuren hebben kennis genomen van elkaars missie en visie. Vervolgens
hebben de bestuurder en directeuren aangegeven welke items van de missie en visie van hun collega hen aanspreekt. De directeuren en bestuurder hebben gezamenlijk ijkpunten voor de missie en visie benoemd, waarbij nadrukkelijk gekeken is naar het bovenschoolse niveau.

In de ‘K’ van Karakter geeft de ‘Vereniging Scholen met de Bijbel Alblasserwaard’ haar missie weer. Deze missie is de drijfveer van de organisatie en statisch van aard.
Deze zal in de loop van de tijd niet veranderen. Tevens geeft de vereniging haar visie weer. Met elkaar vormen missie en visie het acrostichon ‘Karakter’, de werknaam van de vereniging.

K  arakter:

Karakterscholen hebben hun kompas in de Bijbel als richtsnoer voor het leven. In afhankelijkheid van God wordt de koers van het onderwijs bepaald en de opvoeding richting gegeven.

A  daptief:

De scholen van Karakter bieden een leeromgeving voor kinderen waar de ontwikkeling van hart, hoofd en handen optimaal wordt gestimuleerd. Hiervoor wordt onderwijs aangeboden dat aansluit bij de mogelijkheden van elk kind.

R  ichting:

Op de scholen staan de kinderen centraal en wordt in samenspraak met ouders door de schoolteams inhoud gegeven aan toekomstgericht onderwijs.

A  nders:

Eigenaarschap vinden we belangrijk. We nemen zelfbewust onze positie in het onderwijsveld in en verzorgen op de onderscheiden scholen onderwijs voor alle kinderen in onze regio.

K  waliteit:

We verzorgen kwalitatief hoogwaardig onderwijs en laten kinderen en medewerkers groeien in hun kernkwaliteiten.

T  oekomst:

Ons onderwijs biedt kennis en vaardigheden aan, waarmee kinderen in de toekomst hun plaats in de maatschappij zullen innemen.

E  igen:

De scholen binnen Karakter onderscheiden zich ten opzichte van andere scholen en hebben een eigen profiel.

R  elatie:

Veiligheid, vertrouwen en welbevinden zijn kernwaarden binnen onze scholen.

©2024 Vereniging Scholen met de Bijbel Alblasserwaardontwerp en realisatieNovente logo